SQLSaturday 914

Torun, Poland

SQLSaturday is a free training event for Microsoft Data Platform professionals and those wanting to learn about SQL Server, Business Intelligence and Analytics. This event will be held on Sep 28 2019 at Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki, , ul. Chopina 12/18, Torun, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, 87-100, Poland

Register Now

Event schedule is not published yet.

PL: Zapraszamy na SQLSaturday Toruń 2019
(English version below)

Na koniec września w Toruniu, mieście Mikołaja Kopernika, odbędzie się czwarta w polsce, a pierwsza w Toruniu konferencja SQLSaturday.
Jest to organizowana na całym świecie społecznościowa konferencja poświęcona platformie danych Microsoft.
Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Data Community Poland, społeczność działająca od ponad dziesięciu lat w największych miastach Polski. Data Community Poland jest tym samym stowarzyszeniem, które organizuje największą w tej części Europy konferencję poświęconą w całości platformie Microsoft, tj. SQLDay.
SQLSaturday Toruń odbędzie się w gościnnych progach Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Harmonogram

27 września, piątek - Warsztaty
Całodniowe warsztaty prowadzone przez najlepszych z najlepszych ekspertów z branży.
28 września, sobota
Kilkanaście sesji technicznych, podzielonych na cztery ścieżki, prowadzone przez światowych i polskich ekspertów.
Udział w konferencji to nie tylko możliwość wysłuchania interesujących sesji. To także okazja na spotkanie starych i poznanie nowych znajomych. Jest to również szansa na wygranie nagród przygotowanych przez sponsorów.

Toruń – miasto Mikołaja Kopernika

Toruń to miasto o ciekawym położeniu geograficznym, znajdujące się w województwie kujawsko-pomorskim - prawobrzeżną częścią leży na Pomorzu, lewobrzeżną natomiast na Kujawach. Jako jedno z najstarszych miast polskich w 1997 roku toruński zespół staromiejski został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.


Zarys Historyczny:
Na terenie obecnego miasta już w okresie IX-XIII wieku funkcjonował gród toruński, jednak początek współczesnemu miastu dali Krzyżacy w 1230 roku. Prawa miejskie Toruń uzyskał 28 grudnia 1233r. Niespełna 200 lat później, 1 lutego 1411r. w Toruniu zawarto I traktat toruński, który zakończył wielką wojnę polsko-krzyżacką. W 1457 roku Toruń wszedł w skład państwa polskiego.
W XVI w przyjaciel i uczeń Mikołaja Kopernika Georg Joachim Rheticus (Retyk) pisał:
„Toruń od dawna dostatecznie sławny z targów, teraz zaś prawdziwie dzięki swojemu wychowankowi a mojemu nauczycielowi”

Toruń jest miastem gdzie urodził się i mieszkał Mikołaj Kopernik (Nicolaus Copernicus 1473-1543) - astronom, matematyk, ekonomista, lekarz, duchowny - wszechstronny człowiek renesansu, największy i najbardziej znany torunianin, jeden z najwybitniejszych naukowców w dziejach ludzkości.
Kopernik był przede wszystkim astronomem - wprowadził do nauki nowożytnej teorię heliocentryczną, co dokonało przełomu i wywołało jedną z najważniejszych rewolucji naukowych w dziejach ludzkości, nazywaną przewrotem kopernikańskim - ale wsławił się też w związku z innymi dziedzinami nauki.


Zobacz krótki film o naszym mieście: https://www.youtube.com/watch?v=l_O8NafeaRU

Dojazd:
Toruń położony jest o 50km od najbliższego lotniska w Bydgoszczy, które oferuje nam bezpośrednie połączenia do Wielkiej Brytanii i Ukrainy oraz codzienne połączenia z Frankrurtem nad Menem, skąd możemy polecieć wszędzie.
Odległość od innych lotnisk:

Czasy przejazdów samochodem i pociągiem z Bydgoszczy, Poznania, Gdańska i Warszawy zebrane są w poniższej tabeli:

 

 

 

 

EN: Welcome to SQLSaturday Torun 2019

PASS and Data Community Poland invite you to Torun for the fourth Polish edition of SQLSaturday. The conference venue will be the Nicolaus Copernicus University, ul. Chopina 12/18.
The organizer is Data Community Poland, a community that has been around for over ten years in major Polish cities. The same association is the organizer of other event - SQLDay, the largest data-related conference in this part of Europe.

Schedule
Friday, September 27th - Pre-Conference Workshops

Full-day workshops, delivered by the best of the best experts in the industry.
Saturday, September 28th
Technical sessions spread across four paths, delivered by global and Polish experts.

Our conference is not only the opportunity to attend interesting sessions. It is also a chance to meet old and new friends and win prizes funded by sponsors.

Toruń - the city of Nicolaus Copernicus

Toruń is a city with an interesting geographical location, located in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship - the right-bank part lies in Pomerania, and the left-bank part in Kujawy. As one of the oldest Polish cities in 1997, the Toruń Old Town complex was included in the UNESCO World Cultural Heritage List.

Historical overview:
In the area of the present city, the Toruń stronghold functioned in the period from the 9th to the 13th century, however the Teutonic Knights gave the beginning of the modern city in 1230. Toruń was granted city rights on December 28, 1233. Less than 200 years later, on February 1, 1411. in Torun the first treaty of Toruń was concluded, which ended the great Polish-Teutonic war. In 1457 Toruń became a part of the Polish state.

In the sixteenth century, friend and student of Nicholas Copernicus - Georg Joachim Rheticus (Retyk) wrote:
“Toruń has long been sufficiently famous for its fairs, but now it is truly thanks to his pupil and my teacher”

Toruń is a city where Nicolaus Copernicus (1473-1543)  was born and lived - astronomer, mathematician, economist, doctor, cleric - a versatile Renaissance man, the largest and best known Torunian, one of the greatest scientists in the history of mankind.

Copernicus was above all an astronomer - he introduced the heliocentric theory to modern science, which made the breakthrough and triggered one of the most important scientific revolutions in the history of humanity, called the Copernican revolution - but he also became famous in connection with other fields of science.

See a short film about our city:https://www.youtube.com/watch?v=l_O8NafeaRU

Communication:
Toruń is located 50 km from the nearest airport in Bydgoszcz, which offers direct connections to Great Britain and Ukraine and daily connections with Frankrurt on the Main, where we can fly everywhere.
Distance from other airports:

The times of journeys by car and train from Bydgoszcz, Poznań, Gdańsk and Warsaw are collected in the table below:

 

Event Location

Event news

No Event News entered. Please come back later and check again

Contact

Profile Image

Contact The Organizer

Send Message

XML Icon

XML Feed

Access event's XML feed

View Feed

Connect With Us


What is SQLSaturday?

SQLSaturday is a training event for SQL Server professionals and those wanting to learn about SQL Server. Admittance to this event is free, and most costs are covered by donations and sponsorships. At some events you will have the option to pay for lunch at the time of registration. Please register soon as seating is limited, and let friends and colleagues know about the event.

Back to Top cage-aids
cage-aids
cage-aids
cage-aids